Chúng tôi xây dựng những GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG dựa trên sự phát triển của khoa học công nghệ cùng với sự sáng tạo của đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt huyết nhà SMARTCOM.

Đơn vị chúng tôi sử dụng SOCIAL LISTENING để mang tới những giá trị phù hợp tới khách hàng. Những dịch vụ truyền thông bao gồm SÁNG TẠO NỘI DUNG, QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI VÀ XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG của doanh nghiệp.

Những bài báo
chất lượng.

Nghiên cứu và phân tích tình huống của doanh nghiệp đang đối mặt.

Hoạt động
quảng cáo ngoài trời.

Xử lý khủng hoảng
truyền thông.